Proszę czekać...

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wehikuł Czasu Marcin Wojnarowski z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Dunajcowa 48
 2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Kontakt do administratora danych: 784 049 142, e-mail: studio@wehikul-czasu.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania korespondencją przychodzącą
  i wychodzącą. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także współpracownikom Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na kierowaną korespondencję. Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia odpowiedzi.
 9. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.